“Skogen är inte bara ett virkesplantage”

pi och karin
Fotograf: Anders Bobert

Vi befinner oss i en mycket föränderlig tid. Stora klimat- och miljöutmaningar ställer krav på oss och hur vi på olika sätt bygger och driver vårt samhälle framåt. Det blir allt viktigare att ta beslut och välja metoder som är mer hållbara. I skenet av det har Trä och Teknik 2022 valt “Det nya samhällsbyggandet i trä” som ett av sina huvudteman. Och under en halvdag hålls programmet på Bygga i trä-scenen av Pi Ekblom och Karin Löfgren. Det blir en halvdag som går i råvaran, arkitekturens och konstruktionens tecken.

Karin Löfgren och Pi Ekblom är initiativtagare till TränätverkA, ett nätverk där träarkitekturen står i centrum. Genom TränätverkA träffas arkitekter och konstruktörer som är intresserade av träarkitektur och som jobbar med arkitektoniska frågor. Syftet är att lyfta de gemensamma frågorna kring gestaltning i trä för att dela och bearbeta dem inom yrkesgruppen, istället för att alla skall sitta enskilt och lösa de gemensamma frågorna var för sig. Detta för att behålla en styrfart och flytta fram branschens gemensamma kompetens.

– Vi har en gemensam energi för att hitta ett sätt att samla arkitekter och konstruktörer kring träfrågor oavsett vilket kontor man kommer ifrån. Att gestalta med trä är en kunskap vi behöver återuppväcka. Trots att vi länge jobbat med trä i Sverige och var duktiga på det har det i 100 år varit förbjudet att bygga högre hus i trä. Då samhällsuppgiften är annorlunda idag jämfört med 100 år sedan behöver vi både erövra kunskap på nytt samtidigt som vi behöver anpassa trägestaltning till nya krav idag. Därför har vi skapat en plats där diskussionen får vara levande och alla frågor är välkomna. På så sätt utmanar vi och hjälper varandra framåt, säger Karin Löfgren, arkitekt, hållbarhets- och träbyggnadsstrateg på AIX Arkitekter.

Råvaran, resurseffektiviteten och gestaltningen i fokus
Historiskt är trä ett av våra mest använda byggmaterial och det finns mycket kunskap om träets specifika egenskaper. Men i ett nytt samhälle, med nya metoder, uppstår utmaningar.

– Trä är ett heterogent, levande, taktilt, ortotropt och ganska komplext material. Historiskt har hanteringen av trä varit ett hantverk och man har lagt tid på att bygga så att det ska hålla länge. Idag när vi ska bygga högre hus och strukturer i trä där allt ska planeras och passa in i beräkningssystem tenderar vi att behandla det som ett homogent material. Det är en stor förflyttning. Vi har mycket att lära av historien och att låta arkitekturen få representera materialet och dess egenskaper, säger Pi Ekblom, arkitekt på Gaia Arkitektur.

Under den halvdag som Karin och Pi leder scenprogrammet på Trä och Tekniks Bygga i trä-scen har de valt att fokusera på tre kärnämnen; råvaran, resurseffektiviteten och gestaltningen.

– För att nyttja träet på bästa sätt och jobba mer hållbart behöver vi ett holistiskt tänk, vi måste inkludera hela kedjan. Skogen är inte bara ett virkesplantage. Vi kan inte bara bygga i trä och tro att vi är färdiga där. Det jag tycker är en intressant framtidsresa är att bli så resurseffektiva med materialet som möjligt. Hur vi säkerställer en hög biologisk mångfald är till exempel en jätteviktig fråga, säger Pi.

– Det finns en nationalekonomisk bakgrund till hur ”Sverige” blev som det är idag. Skogen och gruvnäringen har historiskt lagt hela grunden för vår samhällsutveckling och ekonomi. Och man har använt skogen som bränsle och byggvara. Idag är situationen mer komplex och det finns massor av funktioner som skogen ska lösa åt oss. Där kommer trä och arkitektur, staden och dess komplexa system och hur det påverkas oss in. De överlappar varandra, motsäger varandra och stödjer varandra. Vi behöver backa och titta på vad vi ska behålla och lyfta, och vad som av kortsiktig ekonomisk utveckling kanske kommit i skymundan, säger Karin.

Pi och Karin vill gemensamt lyfta hållbarhetens alla aspekter längs hela kedjan och skapa diskussion kring resiliens och långsiktighet.

Kostnadsfri entrébiljett till Trä & Teknik

Registrera dig kostnadsfritt till Trä & Teknik 2022 redan idag.

Kostnadsfri entrébiljett