Teman på Trä & Teknik 2024

På Trä & Teknik 2024 står fyra högaktuella teman i fokus. Mer information om scenprogram och annat innehåll på mässan kommer inom kort.

På Trä & Teknik 2024 står fyra högaktuella teman i fokus. Mer information om scenprogram och annat innehåll på mässan kommer inom kort.

Den cirkulära tillverkningen inom träindustrin

Idag strävar vi gemensamt mot en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Då spelar kunskap om smart användning av befintliga resurser en avgörande roll. Inom produktion står begreppen återbruk och återtillverkning i centrum. Återtillverkning är den industriella process där produkter återställs till en högre kvalitetsstandard, vilket förlänger deras livslängd. Återbruk handlar om att ge produkter nytt syfte och förlänga deras användbarhet. I enlighet med de globala mål som Sverige förbundit sig till, har vi nu en plikt att maximera användningen av tillgängliga resurser. Tiden då vi slentrianmässigt förbrukade och kastade är förbi och gemensamt fäster vi blicken mot såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet på Trä & Teknik 2024.

Den globala träindustrin

Inom träindustrin har globaliseringen medfört en spännande mix av möjligheter och utmaningar. Internationell kommunikation och export har inte bara influerat nya trender, utan även öppnat upp för banbrytande teknologisk utveckling. Samtidigt stöter vi på viktiga frågor kring hållbara produktionsled och långa transporter. Den ökade globala konkurrensen påverkar både pris och kvalitet. Så hur möter vi dessa utmaningar i en allt mer sammanlänkad värld? Hur stärker vi den svenska konkurrenskraften utan att kompromissa med kvalitet och hållbarhet? Allt detta och mycket mer utforskas på Trä & Teknik 2024.

Det hållbara samhällsbyggandet i trä

Framtiden inom byggsektorn ställer höga krav på minimerad miljöpåverkan, återanvändning och energieffektivitet. I det hållbara samhällsbyggandet utgör trä en central del, tack vare dess enorma potential inom områden som hållbarhet, välmående och design. Idag utforskas träets användningsområden i en mängd olika konstruktioner, från sjukhus till höghus och vindkraftverk. Trots dess otaliga fördelar ställer den ökade användningen av trä krav på både branschen och Sverige som helhet. På Trä & Teknik samlas vi för att diskutera hur vi på bästa sätt främjar ett hållbart samhällsbyggande i trä, och hur vi möter de utmaningar och frågor som väcks till liv längs vägen.

Trävarukedjans resurseffektiva framtid

Det står klart att trä, som byggmaterial, innehar och kommer att fortsätta inneha en avgörande roll. För att säkerställa detta krävs en hållbar trävarukedja – från skogsavverkning till färdiga träprodukter. På Trä & Teknik 2024 sätts fokus på de centrala delarna av trävarukedjan och dess resurseffektivitet, såsom effektiv skogsanvändning och tillverkning, återvinning och återbruk, samt transport och produktdesign. Genom att ta ett helhetsgrepp om hela kedjan, istället för att låta varje del arbeta isolerat, skapar vi möjligheter att nyttja mer av timret och samtidigt minska onödigt spill.