Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle

Robin LjungarVårt samhälle står inför en rad utmaningar i form av klimathot, råvarubrist samt prisexplosioner på råvaror. Därför arbetar Trä- och Möbelföretagen (TMF) aktivt med att stötta sina medlemsföretag i utvecklingen av affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi.
– Med en cirkulär affärsmodell kan företag få ner utsläppen och bli mer energieffektiva, säger Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF.

Cirkulär ekonomi kan i stora drag beskrivas som återbruk eller återtillverkning i alla led. I stället för att som i den traditionella linjära modellen, då råvaror utvinns så att produkter kan produceras och konsumeras för att sedan slängas, så bygger den cirkulära på att kunna återanvända material om och om igen.
– Det finns en rad problem som kan lösas med den cirkulära ekonomin; många råvaror håller på att ta slut och vi kan prognostisera att det kommer bli en global brist på material om vi inte förändrar beteenden. Dessutom är risken för att priset på råvarorna sticker iväg hög när det blir brist, förklarar Robin Ljungar.
– Inte minst är avfallen ett stort bekymmer. Vi har till exempel 150 miljoner ton plast som flyter runt i våra världshav. Koldioxidutsläppen i atmosfären får vi också räkna som sopor. Lägg därtill alla soptippar som växer något enormt runt omkring i världen och orsakar att det sprids gifter.

För att hjälpa och stötta sina medlemsföretag att ta de första stegen in i cirkulära affärsmodeller håller TMF informationsträffar, temadagar och konferenser. Dessutom anordnar man workshopar.
– Vi vill kunna hjälpa våra medlemmar med var de kan börja någonstans. Det blir förstås en förändring i sättet att arbeta så man måste ta det step by step.

En annan fråga som TMF brinner för är Agenda 2030, det vill säga 17 globala mål för hållbar utveckling.
– Detta är ett jättespännande initiativ som kom 2015 enligt beslut i FN:s generalförsamling. Här arbetar vi så att vi har valt ut åtta till nio mål som vi anser är relevanta och viktiga för oss. Sedan har vi fokuserat på att lägga fast en strategi för att nå dem, berättar Robin Ljungar.

Och kanske ännu mer spännande och utmanande är den vision som sträcker sig till 2045, nämligen att Sverige ska vara koldioxidneutrala då och därefter ha så kallade negativa utsläpp.
– Agenda 2030 utgör en elegant kommunikationsplattform som bygger på mycket bakgrundmaterial men presenteras i en enkelhet. Målsättningarna är lätta att ta till sig och kommunicera eftersom att näringslivet och politiken använder sig av ett gemensamt språk på en global nivå, avslutar Robin Ljungar.