Intervju med RISE

Berätta lite om RISE och hur ni arbetar för svenska skogsindustri?
RISE är ett institut, som ägs av staten, vars främsta uppgift är att främja utveckling och konkurrenskraft i Sverige. Detta görs bl.a. genom att våra forskare och ingenjörer deltar och driver utvecklingsprojekt med industrin. En annan stor del av vårt arbete är provning och verifiering av produkter och system. Det kan vara standardiserad provning, kanske inför en certifiering, eller för att man vill få koll på olika egenskaper. RISE lanserar även inom kort RISE Träteknik, bland annat på vår hemsida ri.se, där man enkelt ska kunna hitta till våra olika experter inom hela trä- och träbyggnadsområdet för att kunna lyfta de frågor man har.

Vad hoppas ni bidra med under årets Trä & Teknik som samarbetspartner?
Vi kommer hålla en rad föreläsningar på de olika scenerna på Trä & Teknik, t ex vad gäller smarta digitala sågverk och byggsystem i trä. Vi hoppas kunna inspirera och dela nya rön inom trä- och träbyggnadsteknik och därigenom få företag och samhälle att vilja utvecklas för att Sverige ska behålla sin framskjutna position inom forskning, innovation och hållbar samhällsutveckling.

Vilka områden bör svensk träindustri satsa på för att fortsätta växa i framtiden?
På råvarusidan tror jag det är viktigt att vi är måna om ett hållbart skogsbruk, där vi också måste jobba för ett ökat, effektivt utnyttjande av träråvaran. Till exempel så har vår skogsråvara generellt sett hög hållfasthet som skulle kunna utnyttjas bättre i våra konstruktioner. Traditionellt sett sorterar vi nästan bara fram C24 (en standardhållfasthet), eftersom efterfrågan på högre kvalitet är mindre än den skulle kunna vara. På byggsidan gäller det att fortsätta utveckla, effektivisera och standardisera våra byggmetoder för att öka konkurrenskraften hos träbyggandet, som fortfarande är lite i sin linda. Utvecklingen behöver ske på bred front inom brand, akustik, hållfasthet, cirkularitet, fuktdynamik o.s.v.

Robin Andersson från RISE provar virke