Ikea i nytt energitekniskt samarbete

Andreas Carlsson är hållbarhetschef på Ikea Industry. I sin roll jobbar han bland annat med Ikeas klimatagenda, något besökarna på årets Trä & Teknik får ta del av. Dessutom berättar Andreas om Ikeas spännande samarbete med Meva Energy som har utvecklat en ny teknik för lokalt producerad förnybar energi från finfördelat träspill.

En ambitiös klimatagenda
– Jag vill börja med att berätta om vår klimatagenda och vad det betyder för oss på Ikea att vara klimatpositiva. Vår agenda är helt och hållet utformad efter vetenskapsbaserade mål och med den tar vi ett helhetsgrepp om vår värdekedja. Vi tittar på allt ifrån materialutvinning till våra egna och våra kunders transporter. Vi tycker inte att man ska få köpa sig fri från sitt klimatarbete utan lösa problemen i sin värdekedja på riktigt, säger Andreas.

I Ikeas klimatagenda finns målet om att minska utsläpp av växthusgaser med minst 15%. En procentsats som vid första anblick kanske inte ser stor ut, men med den tilltänkta omsättningstillväxten då målet -15% sattes i absoluta tal, räknas  det till en minskning på -70% på produktnivå.

– En del av vår klimatagenda handlar om vår egen energiförbrukning, och även då i hela värdekedjan. Där strävar vi mot 100 % förnybar energi till 2030. Och vårt samarbete med Meva Energy är ett exempel på ett viktigt steg i den riktningen.

Ny patenterad energiteknik
Många företag inom industrin jobbar hårt för att lyckas med energiomställningen. Och en viktig faktor för att lyckas är att hitta nya samarbeten och tekniker som kan möjliggöra hållbar energiproduktion. Industrin har ett viktigt ansvar som en av samhällets största energiförbrukare.

– Ingen ensam uppfinning eller lösning kommer att vara “the golden bullet”. Utan svaret är snarare en palett av olika tekniska lösningar som måste till. Vårt projekt med Meva Energy är ett exempel på en sådan lösning.

Samarbetet mellan Ikea och Meva Energy går ut på att Meva Energy utvecklar en anläggning inom Ikeas Industrys största produktionsenhet i Polen. Där de, med sin termokemiska konverteringsteknik, omvandlar biogena restströmmar som sågspån och restfiber från till exempel möbeleproduktion till förnybar och grön gas. Genom att installera Mevas Energys teknik direkt där träspillet uppstår skapas ett komplett cirkulärt och decentraliserat energisystem.

– Det bygger på att vi har mycket biobaserade sågspån som det är svårt att hitta ett bra användningsområde för. Tillsammans med Meva Energy försöker vi nu hitta en hållbar användning där vi tillvaratar spånrester och skapar lokalproducerad förnybar energi. Det blir en viktig anläggning för att visa upp den här tekniken.

Systemet producerar också biokol, en stabil form av kol som kan användas för jordförbättring varvid det skapar en kolsänka i marken.

– Vi tycker att det är viktigt att visa träindustrin att det finns andra alternativ än bara förbränning. Det är ett nytt sätt att generera el på som är mer lokalt och småskaligt. Som stora aktörer har vi ett ansvar att våga satsa på nya teknologier så att vi kan accelerera deras utveckling, avslutar Andreas.